کنترل کیفیت سیم و کابلمقاله سیم و کابل

استاندارد و ساختار کابل های مخابراتی زوجی

ساختار کابل های مخابراتی

معرفی استانداردهای تولید

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ IEC (708-1.2), ICEA, ANSI , REA ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. همچنین مواد ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

(ASTM (American Society for Testing and Materia

(BS (British Standard Institute

(IP (Institute of Petroleum

کابل مخابراتی

اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ در ﺑﺎزه دﻣﺎﯾﻰ ۴۰- سانتی گراد تا ۷۰ درجه سانتی گراد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪ دﻫﻰ رﻧﮕﻰ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺸﺨﯿﺺ زوج ﺳﯿﻢ ﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

رنگ بندی زوج های مخابراتی

اﻧﻮاع ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻰ

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و اﺳﻔﻨﺠﻰ (ﻓﻮم) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ Solid Insulation

ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺎﯾﻖ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻮده و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ. وﻟﻰ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻋﺎﯾﻖ اﺳﻔﻨﺠﻰ Foam-skin Insulation

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﯽ دارای ﺣﺒﺎب ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ دی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ را ﮐﺎﻫﺶ داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زوج ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزﻧﻰ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک از ﻧﻮع ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻋﺎﯾﻖ اﺳﻔﻨﺠﻰ زده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ژﻟﻪ ای ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ ژﻟﻪ ﺑﻪ درون ﺧﻠﻞ ﻫﺎى ﻋﺎﯾﻖ اﺳﻔﻨﺠﻰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ساختار کابل های مخابراتی

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﻰ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ

هادی

بر طبق استاندارد BS 6360/IEC 60228 Class 1 ﻫﺎدى ﺳﯿﻢ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ آﻧﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﻔﺘﻮلی (ﮐﻼس ۱) در قطرهای ۰٫۳۲mm تا ۰٫۹mm میباشد.

عایق

ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى BS EN 50290-2-23/BS 6234/IEC 60708 ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻰ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﯾﺎ اﺳﻔﻨﺠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

زوج سیم

ﺳﯿﻢ ﻫﺎى ﻣﺴﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺷﻨﻮاﯾﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ساختار هسته کابل

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زوج ۱۰۰ و یا کمتر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﻫﺎى ۲۵ زوجی و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎى ۱۲ و ۱۳ زوﺟﻰ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زوج ﺑﺎﻻى ۱۰۰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎى ۲۵ ،۵۰ ، ۱۰۰ زوﺟﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

پوشش هسته

ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮار ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﻰ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺳﺪ ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎى ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

شیلد مغناطیسی

در ﺑﻌﻀـﻰ از ﺳﺎﺧـﺘﺎرﻫﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از آﻟـﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۰٫۱۵mm ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘـﻠﯿﻤﺮى ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃـﻮﻟﻰ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺑﻞ از آﺛﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

نخ پوست کنی

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﻰ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺑﻞ، از ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺦ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

زوج کمکی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ زوج در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و … در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻰ ﺑﺎﻻى ۱۰۰ زوج از ﺗﻌﺪادى زوج ﮐﻤﮑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

سیم زمین و پیوستگی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻰ در ﻧﻮار ﺷﯿﻠﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و زﻣﯿﻦ ﮐﺮدن آن در ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﯿﻢ ﻣﺴﻰ ﻗﻠﻊ اﻧﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

انواع کابلهای مسی مخابراتی

ساختار کابل های مخابراتی
BFC
CFC
CFC
CUC
CUC
SSC
SSC
AC or A2Y(ST)2Y
AC or A2Y(ST)2Y
MDF
MDF
Self Supporting Drop Wire

جزوه آشنایی با سیم و کابل pdf

گزارش کارآموزی شرکت سیم و کابل ابهر pdf

آشنایی با کابل کواکسیال + فرمول و نحوه کدگذاری

نوشته های مشابه

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا