مقاله سیم و کابل

اصطلاحات و تعاریف کابل خودنگهدار فشار ضعیف

اصطلاحات و تعاریف کابل خودنگهدار فشار ضعیف

ABC (Aerial Bundled Cable) کابل خودنگهدار

رشتۀ کابل
رشته ها در دستۀ کابل خودنگهدار فشار ضعیف عبارت از هادی های آلومینیومی روکش داری هستند که به صورت به هم تابیده، کابل خود نگهدار هوایی را تشکیل می دهند.

کابل خود نگهداررشته هادی
به رشتۀ آلومینیومی تابیده شد ه ای اطلاق می شود که تشکیل دهندۀ هادی و سطح مقطع مور د نظر است.

 کابل خودنگهدارولتاژ نامی
ولتاژهای نامی برای کابل هایی که در این استاندارد به کار رفته، به صورت U0/U (Um) نمایش داده شده اند و با توجّه به تعاریف زیر، برابر با kv 0.6/1 (1.2) هستند.

بین فاز و زمین در فرکانس قدرت است که شبکۀ تغذیه آ ن را به کابل اعمال می کند. (r.m.s) ولتاژ مؤثر :U0
بین فازها در فرکانس قدرت است که منبع تغذیه آن را به کابل اعمال می کند. (r.m.s) ولتاژ مؤثر :U
است که در فرکانس قدرت بین هر دو هادی کابل و یا یراق آلات طراحی شدۀ آن اعمال می شود  (r.m.s) حداکثر ولتاژ مؤثری :Um

جهت پیچش لایه
جهت پیچش رشته های تشکیل دهندۀ هادی یا جهت پیچش رشته های کابل به دور نگهدارنده در مراحل تکمیل هادی یا کابل نام دارد. زمانی که هادی یا کابل به صورت عمود نگه داشته شود، اگر جهت پیچش آخرین لایه به دور قسمت مرکزی هم جهت با حرکت قلم در نوشتن حرف Z یا همان جهت عقربه های ساعت باشد، اصطلاحاً به آن « راست گرد » و اگر جهت پیچش هم جهت با حرکت قلم در نوشتن حرف S یا خلاف جهت عقربه های ساعت باشد، اصطلاحاً به آن « چپ گرد » گویند (شکل ۱)

 کابل خودنگهدار کابل خودنگهدار کابل خودنگهدار کابل خودنگهدار

طول تاب (گام)

فاصلۀ محوریِ یک دور کاملِ چرخشِ مارپیچیِ یک رشته مفتول کشیده شده در هادی یا یک رشته کابل درطول مجموعۀ کابلِ خودنگهدار را طول تاب یا گام گویند .« نسبت تاب »عبارت است از نسبت طول تاب به قطربیرونی لایۀ مربوطه (شکل ۲ )

 کابل خودنگهدار

تعاریف مقادیر ابعادی
مقدار نامی: مقداری که یک کمیّت به وسیلۀ آن طرّاحی می شود و در غالب موارد در جداول مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر اندازه گیری شده با احتساب رواداری های مربوط در نظر گرفته می شوند.
مقدار تقریبی : به مقادیری گفته می شود که نه تضمین شده اند و نه کنترل می شوند . به عنوان مثال ، مقادیری که در محاسبات ابعاد کابل ها به کار می روند.

مواد عایق
عایق مادۀ دی الکتریک است که باید به صورت یکپارچه پوشانیده (اکسترود ) شود تا بتواند نیازهای آزمون های مشخّص شده در قسمت آزمو نها را برآورده سازد . این ماده در استاندارد حاضر پلی اتیلن شبکه ای شده است.

چسبندگی لغزشی
مقاومت نسبیِ هادی و لایۀ عایق روی آن در یک رشته کابل در برابر جا به جایی محوری چسبندگی لغزشی نام دارد و با انجام آزمون های مربوطه انداز ه گیری می شود

رشتۀ نُول نگهدارنده
رشته ای از کابلِ خودنگهدار که علاوه بر ایفای نقش هادی خنثی (نُول)، وظیفۀ نگهداری وزن دستۀ کابل و سیم ،(Messenger) تحمّل نیروهای کشش مکانیکی را در محل نصب بر عهده دارد. اسامی دیگر آن مسنجر(Messenger)، سیم حمّال (Carrier) و سیم مهار (Support wire) است.

خار
به برآمدگی روی جدار سطح خارجی عایق کابل گویند که به صورت خط برجستۀ طولی برای شناسایی رشته ها از یکدیگر به کار برده می شود.

 

دنیای صنعت برق

www.sbargh.ir

کابل خودنگهدار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا